Verklaring betreffende de gegevensbescherming

Wij vinden het fijn dat u onze websites bezoekt en interesse in ons bedrijf toont. Wij nemen de bescherming en veiligheid van de door u aan ons toevertrouwde persoonsgegevens serieus en willen graag dat u zich veilig en op uw gemak voelt als u onze websites bezoekt en gebruikmaakt van ons aanbod.

Wij vinden het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens er bij de gebruikmaking van ons aanbod en onze diensten worden verzameld en hoe wij deze daarna gebruiken.


Doel van de gegevensverwerking

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken, gebeurt dit met de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden.

Verwerking van persoonsgegevens

Het bezoeken van onze website

Wij registreren en slaan het aan uw computer toegewezen IP-adres op om de door u opgeroepen content van onze website naar uw computer over te dragen (bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen en te downloaden bestanden, etc.) (vgl. art. 6 lid 1 sub b AVG). Bovendien verwerken wij deze gegevens om misbruik te herkennen en te vervolgen. In dit opzicht is art. 6 lid 1 sub f AVG de rechtsgrondslag. Ons rechtmatige belang bij de gegevensverwerking is daarbij om de goede werking van onze website en een soepel verloop van de via haar afgewikkelde transacties te garanderen.

Voor zover wij, zoals hierboven beschreven, uw gegevens ten behoeve van de beschikbaarstelling van de functies van onze website verwerken, bent u contractueel verplicht om deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen.


Overige doeleinden

Persoonsgegevens worden ook verwerkt als u deze op eigen initiatief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of boeking of bij het bestellen van informatiemateriaal of een nieuwsbrief. De rechtsgrondslag is in dit opzicht art. 6 lid 1 sub b AVG. Tot de door ons verwerkte gegevens behoren gegevens van klanten, medewerkers en leveranciers, voor zover deze gegevens nodig zijn voor de in het kader van deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

Voor zover wij, zoals hierboven beschreven, uw gegevens ten behoeve van de ontvangst en behandeling van uw desbetreffende aanvraag, boeking of (nieuwsbrief)bestelling verwerken, bent u contractueel verplicht om deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen. Zonder deze gegevens zijn wij niet in staat tot het uitvoeren van een juiste behandeling.

Indien u akkoord bent gegaan met de verwerking van persoonsgegevens (vgl. art. 6 lid 1 sub a AVG), kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat de rechtmatigheid van de door de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de intrekking wordt aangetast.


Doorgifte aan derden

Informatie kan eventueel dus ook door andere bedrijven worden verwerkt, echter alleen voor zover dit nodig is voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden of als het andere bedrijf een aan instructies gebonden dienstverlener/verwerker is.

Daarbij maken wij in enkele gevallen gebruik van (in Duitsland gevestigde) serviceproviders, die gegevens in opdracht van ons verwerken (bijvoorbeeld ondersteuning bij de behandeling van aanvragen van klanten). In de hier beschreven gevallen wordt de informatie aan deze derde instanties doorgegeven om de verdere behandeling mogelijk te maken. De externe serviceproviders worden zorgvuldig door ons uitgekozen en regelmatig gecontroleerd om er zeker van te zijn dat uw privacy gewaarborgd blijft. De serviceproviders zijn aan instructies gebonden dienstverleners/verwerkers en worden derhalve door ons o.a. verplicht om uw gegevens uitsluitend overeenkomstig onze instructies en volgens de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming te behandelen. Ze worden met name verplicht om uw gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en het is voor hen ook verboden om de gegevens voor andere dan de overeengekomen doeleinden te verwerken.

De doorgifte van gegevens aan verwerkers vindt plaats op basis van art. 28 lid 1 AVG. Wij verkopen uw gegevens ook niet aan derden en verhandelen ze niet op een andere manier. Bovendien worden uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan de wetshandhavingsinstanties en eventueel aan benadeelde derden doorgegeven, als dit nodig is ter opheldering van een onrechtmatig gebruik van onze diensten of voor de rechtsvervolging. Dit gebeurt echter alleen als er concrete aanwijzingen voor onrechtmatig gedrag of misbruik zijn. De doorgifte kan ook plaatsvinden als dit in het belang van de handhaving van gebruiksvoorwaarden of in het belang van andere overeenkomsten is. Wij zijn bovendien wettelijk verplicht om op verzoek informatie aan bepaalde overheidsinstanties te verstrekken. Dit zijn wetshandhavingsinstanties, instanties die overtredingen met een boete bestraffen en de financiële autoriteiten.

De doorgifte van deze gegevens vindt plaats op basis van ons rechtmatige belang bij de bestrijding van misbruik, het vervolgen van strafbare feiten en het waarborgen, indienen en handhaven van vorderingen, indien uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens niet zwaarder wegen, art. 6 lid 1 sub f AVG.


Geplande gegevensoverdracht aan derde landen

Een overdracht aan derde landen is momenteel niet gepland, anders worden de desbetreffende juridische voorwaarden gecreëerd. In het bijzonder wordt u overeenkomstig de wettelijke eisen over de desbetreffende ontvangers of categorieën ontvangers geïnformeerd.


Veiligheid

Wij passen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om de door u ter beschikking gestelde gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door ongeautoriseerde personen te beveiligen. Dit geldt ook als er externe diensten worden aangekocht. De effectiviteit van onze veiligheidsmaatregelen wordt gecontroleerd en de maatregelen worden voortdurend overeenkomstig de technologische ontwikkeling verbeterd. Als er persoonsgegevens worden ingevoerd, worden deze altijd versleuteld overgedragen.


Cookies

Om onze website gebruiksvriendelijk voor u te maken en optimaal op uw behoeften af te stemmen, gebruiken wij cookies in sommige delen. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen, zodra u een website bezoekt. Als u de website opnieuw met dezelfde computer bezoekt, geeft de cookie bijvoorbeeld aan dat er sprake is van een herhaald bezoek. Bovendien kunnen wij dankzij cookies het gebruik van onze website analyseren. Een cookie bevat geen persoonsgegevens en kan u niet identificeren op websites van derden, inclusief de websites van de analyseproviders.Wij gebruiken de volgende soorten cookies:- Essentiële/noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn van essentieel belang voor de werking van onze website. Ze verstrekken bijvoorbeeld anonieme sessie-ID's voor het bundelen van meerdere queries aan een webserver en zorgen voor een soepel verloop van aanmeldingen en bestellingen.


- Functionele cookies

Deze cookies helpen ons om de door u gekozen instellingen op te slaan of ondersteunen andere functies als u op onze website navigeert. Zo kunnen wij uw favoriete instellingen onthouden voor uw volgende bezoek of uw inloggegevens voor bepaalde delen van onze website opslaan.


- Prestatiecookies/statistische cookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt (bijvoorbeeld gebruikte webbrowser, aantal bezoeken, bezochte pagina's of de duur van het bezoek aan de website). Ze slaan geen informatie op die een persoonlijke identificatie van de bezoeker mogelijk maken. De met behulp van deze cookies verzamelde informatie is geaggregeerd en dus anoniem.


U kunt in de instellingen van uw webbrowser aangeven of u cookies – ook voor webtracking – accepteert of weigert. U kunt uw browser zodanig instellen dat cookies altijd worden geweigerd of dat u vooraf wordt geïnformeerd als er een cookie wordt opgeslagen. In dit geval kan de functionaliteit van de website echter zijn verminderd (bijvoorbeeld bij bestellingen). Uw browser heeft ook een functie voor het wissen van cookies (bijvoorbeeld via Browsergegevens wissen). Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing en normaal gesproken onder Instellingen van uw webbrowser.


Website tracking met Google Analytics en Google Analytics-reclamefuncties

Onze website maakt gebruik van de webanalyseservice Google Analytics van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website actief is, wordt uw IP-adres echter van tevoren ingekort door Google. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderingsgevallen naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. Op ons verzoek zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten op te stellen en om andere met het gebruik samenhangende diensten te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Wij wijzen er ook apart op dat wij alle reclamefuncties van Google Analytics hebben geactiveerd. Daardoor worden extra toegangsgegevens geregistreerd, voor zover door u ter beschikking gesteld. Met de reclamefunctie ontvangen wij rapporten over de prestaties volgens demografische kenmerken, interesses en remarketing.

Persoonsgegevens kunnen dan worden samengevoegd met niet-persoonsgegevens, als deze met behulp van Google-reclameproducten worden verzameld.

Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik (inclusief uw IP-adres) en de verwerking ervan door Google voorkomen door de via de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren..
U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt:

Google Analytics Cookies deactiveren

You can find more detailed information on the terms and conditions of use and data protection at https://www.google.com/analytics/terms/nl.html and at https://policies.google.com/?hl=nl&gl=nl.
Please note that the “anonymizeIp” code has been added to Google Analytics on this website in order to ensure the anonymized collection of IP addresses.


Reclame, e-mailreclame (nieuwsbrief)


Met onze nieuwsbrief informeren wij u over onze actuele aanbiedingen, nieuwtjes en producten. Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres van u nodig. De gegevens die in het kader van de aanmelding in het invoerscherm worden ingevoerd, worden verzameld. Om u persoonlijk te kunnen aanspreken, verzoeken wij u om de aanhef en uw naam op te geven. Uiteraard kunt u hier ook een pseudoniem gebruiken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Behalve deze gegevens slaan wij ook de datum van de aanmelding op. Deze registratie dient alleen als bewijs voor het geval dat een derde uw e-mailadres misbruikt en daarmee zonder uw medeweten de nieuwsbrief bestelt.

Opzegging/toestemming intrekken: uiteraard kunt u uw toestemming voor het verdere gebruik van uw gegevens voor reclame- en marketingdoeleinden – ook indien dit gebruik wettelijk zonder uw toestemming is toegestaan (bijvoorbeeld postreclame) – te allen tijde via een eenvoudige mededeling aan ons intrekken.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken door op de desbetreffende afmeldingslink in de nieuwsbrief te klikken.


Links naar websites van andere aanbieders

Onze website kan links naar websites van andere aanbieders bevatten. Wij wijzen erop dat deze privacyverklaring uitsluitend voor deze website geldt. Wij hebben geen invloed op de naleving van de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming door andere aanbieders en controleren dit niet.


Bescherming van minderjarigen

Kinderen en personen onder de 18 jaar mogen zonder toestemming van hun ouders of voogden geen persoonsgegevens aan ons overdragen. Wij vragen niet om persoonsgegevens van kinderen, verzamelen deze gegevens niet en geven ze niet door aan derden.


Indicatieve termijnen voor het wissen van de gegevens

Er zijn diverse wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen en -plichten. Na het verstrijken van deze termijnen worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist. Indien gegevens hier buiten vallen, worden ze gewist of geanonimiseerd als de in het kader van deze privacyverklaring genoemde doeleinden wegvallen. Indien deze privacyverklaring geen andere, afwijkende bepalingen ten aanzien van de opslag van gegevens bevat, slaan wij de door ons verzamelde gegevens zo lang op als nodig is voor de bovenstaande doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.


Overig gebruik van gegevens en wissen van gegevens

Een verdergaande verwerking of verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens vindt over het algemeen alleen plaats als een wettelijk voorschrift dit toestaat of als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens. In geval van een verdere verwerking voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, informeren wij u vóór de verdere verwerking over deze andere doeleinden en verstrekken wij u de overige belangrijke informatie.


Herkenning en vervolging van misbruik

Wij bewaren informatie voor de herkenning en vervolging van misbruik, in het bijzonder uw IP-adres, maximaal 7 dagen. De rechtsgrondslag is in dit opzicht art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons rechtmatige belang bij het bewaren van gegevens gedurende 7 dagen is daarbij om de goede werking van onze website en een soepel verloop van de via haar afgewikkelde transacties te garanderen en cyberaanvallen e.d. te kunnen afweren. Wij gebruiken anonieme gebruiksinformatie eventueel om onze website op de behoeften af te stemmen.

Rechten betreffende de verwerking van persoonsgegevens

Recht van toegang

U hebt het recht om te allen tijde op verzoek informatie van ons over uw door ons verwerkte persoonsgegevens in de omvang van artikel 15 AVG te krijgen. Hiertoe kunt u per post of per e-mail een verzoek bij de onderstaande adressen indienen.


Recht op correctie van onjuiste gegevens

U hebt het recht om de onmiddellijke correctie van uw persoonsgegevens van ons te verlangen, indien deze onjuist zijn (artikel 16 AVG). Richt u hiervoor tot de onderstaande contactadressen.


Recht op verwijdering

U hebt het recht op onmiddellijke verwijdering ("recht om vergeten te worden") van uw persoonsgegevens als er juridische gronden volgens artikel 17 AVG bestaan. Deze gronden bestaan bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verwerkt of als u uw toestemming hebt ingetrokken en een andere rechtsgrondslag voor de verwerking ontbreekt; de betrokkene bezwaar tegen de verwerking maakt (en er geen belangrijke redenen voor een verwerking zijn – dit geldt niet bij bezwaren tegen directe reclame). Om uw bovenstaande recht te doen gelden, richt u zich tot de onderstaande contactadressen.


Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht op beperking van de verwerking als er wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 18 AVG. Volgens dit artikel kan de beperking van de verwerking vooral noodzakelijk zijn, als de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene de verwijdering van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt of als de betrokkene bezwaar tegen de verwerking volgens art. 21 lid 1 AVG heeft gemaakt, zolang nog niet vaststaat of onze gegronde redenen zwaarder wegen dan die van hem of haar. Om uw bovenstaande recht te doen gelden, richt u zich tot de onderstaande contactadressen.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 AVG. U hebt hierbij het recht om uw aan ons ter beschikking gestelde gegevens in een gangbaar, gestructureerd en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens aan een andere verantwoordelijke, bijvoorbeeld een andere dienstverlener, over te dragen. Voorwaarde hiervoor is dat de verwerking op toestemming of op een contract berust en via geautomatiseerde processen plaatsvindt. Om uw bovenstaande recht te doen gelden, richt u zich tot de onderstaande contactadressen.


Recht van bezwaar

U hebt het recht om omwille van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie te allen tijde volgens artikel 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die o.a. op grond van art. 6 lid 1 sub e of f AVG plaatsvindt. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens beëindigen, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking is bedoeld voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Om uw bovenstaande recht te doen gelden, richt u zich tot de onderstaande contactadressen.


Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons ongeoorloofd is, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. U kunt als volgt contact opnemen met deze autoriteit:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekadres

(alleen volgens afspraak)
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag


Postadres

Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Tel: 088 - 1805 250 (Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)

Functionaris voor gegevensbescherming

Als u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, die u ook van dienst is bij verzoeken om inlichtingen, aanvragen of klachten:

Hänel Kantoor- en Magazijnsystemen
Nieuwland Parc 13a
2952 DA Alblasserdam
Nederland

Tel. +31 78 890 7650
E-Mail: info@haenel.nl

Contactgegevens van de verantwoordelijke:

Hänel Kantoor- en Magazijnsystemen

Nieuwland Parc 13a
2952 DA Alblasserdam
Nederland

Tel. +31 78 890 7650
E-Mail: info@haenel.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De verdere ontwikkeling van het internet en van onze website kan ook gevolgen hebben voor onze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring in de toekomst te wijzigen. Mochten wij uw persoonlijke informatie op een andere wijze gebruiken dan op het moment van de registratie zoals hier vermeld, dan zullen wij proberen om u hiervan per e-mail met de ons laatst bekende informatie op de hoogte te brengen. Als een kennisgeving niet mogelijk is, zullen wij uw persoonlijke informatie niet op een nieuwe manier gebruiken. Er zal in elk geval een bericht hierover op de websites worden geplaatst in de vorm van een geaccentueerde mededeling.


Versie: mei 2018